Biên bản thỏa thuận với phụ huynh học sinh các khoản thu trong hè

UBND HUYỆN PHÚC THỌ

TRƯỜNG MN CẨM ĐÌNH

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


BIÊN BẢN THỎA THUẬN VỚI PHỤ HUYNH HỌC SINH 

CÁC KHOẢN THU HÈ - NĂM 2019

 

 Căn cứ công văn số 179/HD-GD &ĐT ngày 07 tháng 5 năm 2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động hè cấp học mầm non năm 2019;

          Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của trường mầm non CẩmĐình.

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2019. Trường mần non CẩmĐình thỏa thuận với ông (bà):……………………………..là phụ huynh của cháu:…………………………………..........Học sinh lớp ………….............................

Trường mần non CẩmĐình như sau:

Nội dung và dự kiến mức thu các khoản như sau:

TT

Những khoản thu thỏa thuận

Đơn vị tính

Dự kiến thu

Ý kiến phụ huynh

Ghi chú

Nhà trẻ

Mẫu giáo

Đồng ý

Không đồng ý

Ý kiến khác

I

Tiền họchè

Đồng

280.000

280.000

 

 

 

 

II

Tiền phục vụ bán trú

1.

Tiền ăn bán trú

Đồng

13.000

13.000

 

 

 

 

2

Chăm sóc bán trú

Đồng

150.000

150.000

 

 

 

 

3

Thiết bị phục vụ bán trú

Đồng

10.000

10.000

 

 

 

 

4

Nước uống đóng bình

Đồng

10.000

10.000

 

 

 

 

 

…………………………………………………..

……………………………………………………..

………………………………………………………

………………………………………………………

Ý kiến phụ huynh học sinh

Cẩm Đình, ngày ….... Tháng ......... năm 2019