Bài ôn tập về hoạt động dạy trẻ về cách đi dép và cất dép của đồng chí Vũ Thị Thảo - giáo viên lớp Nhà trẻ D1