Thực hiện Công văn 141/PGD&ĐT ngày 3/4/2020 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Phúc Thọ về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trường MN Cẩm Đình phân công lịch trực cụ thể như sau: