Công văn về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19