Trường MN Cẩm Đình xây dựng Kế hoạch chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh năm học 2020-2021